เกี่ยวกับเรา

              ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

บริษัท ซี คิวแอนด์อี จำกัด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร

และการให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างงานระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่ โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรและ

สถาปนิกที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัทฯ มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีมาตรฐานในการทำงานเพื่อความสำเร็จของโครงการ โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ


1. ออกแบบ (Design) ด้านงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ทั้งในและต่างประเทศ

2. เป็นที่ปรึกษา (Consultant) ด้านงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ทั้งในและต่างประเทศ

                                                           3. ออกแบบและติดตั้งงานระบบโซล่าร์เซลล์ ทั้งบนหลังคาและพื้นดิน (Solar Roof and Solar Farm)

                                                           4. บริการงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษางานระบบโซล่าร์เซลล์ (Preventive Maintenance)


                                                           บริษัทฯ มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรมแถวหน้าของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ 

                                                           ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันทางวิชาชีพ ได้แก่ "สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" (วสท.) 

                                                           และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

                                                           

                                                           วิสัยทัศน์

                                                          “เราจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักพระบรมราชโอวาทและคำสอนของรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ”
                                                          “เราจะเป็นบริษัทวิศวกรผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพ เที่ยงตรง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นที่สุด”

 
                                                                     

Visitors: 37,029